História

História MŠ v skratke

Dňa 13.11.1982 prvý krát spustila prevádzka materskej školy v Rovinke.

Mala 3 triedy v samostatných pavilónoch. Zaujímavosťou je, že vtedy počet deti v celej MŠ bol 90 detí, z čoho vyplýva, že v každej triede bolo 30 detí. Dnes by to legislatíva ani neumožnila.

Materská škola sa stavala 4 roky ako píše kronika v akcii „Z“. Výstavba sa začala v roku 1978 a na výstavbe sa finančnými prostriedkami, mechanizmami, či remeselníkmi podieľali aj podniky v Rovinke ako napr.Tieto podniky spoločne investovali 3 500 000 Kčs. Väčšinu pomocných prác odpracovali občania obce a rodičia detí, ktoré navštevovali MŠ. V mesiacoch september, október a november sa na čistiacich prácach, upratovaní po stavbe a maľovaní tried, upratovaní pomôcok ako aj výzdobe zúčastňovali aj pedagogický a nepedagogický zamestnanci.

Veľkú zmenu priniesol šk. rok 1991/1992. Z dôvodu skončenia zmluvy s Výskumným ústavom poľnohospodárskej techniky prestala byť materská škola podnikovou. Podnikovou bola od 1 . 1. 1986 do 1 . 5. 1991. Zvýšila sa nezamestnanosť rodičov a klesol počet tried v materskej škole na jednu triedu. Išlo o vekovo zmiešanú triedu detí od 2,5 do 7 rokov. Ťažko je dnes uveriť, že v tomto roku bol počet zapísaných detí 24. V školskom roku 1993/1994 sa počet detí zvýšil na 29 a v roku 1994/1995 sa počet tried zvýšil na dve s počtom detí 40.

V 90 tych rokoch sa začal boj o deti. Každá materská škola chcela získať čo najväčší počet detí a robili preto všetko. Začali sa v realizovať rôzne nadštandardné aktivity ako napr. rôzne športové kurzy, krúžky, divadielka a pod. Až v roku 2005/2006 sa počet deti zvýšil tak, že materská škola bola znova 3 triedna s počtom detí 66. Postupne sa počet detí začal znova zvyšovať. Počas tohto obdobia sa materská škola prvý krát zväčšila o jednu triedu a to v októbri 2012, kedy bola otvorená 4 trieda.

Počet neprijatých detí sa stále zvyšoval, preto sa obecný úrad na čele so starostom p. JUDr. Milanom Bombalom postarali o ďalšie zväčšenie. Vybudovaním novej kúpeľne po schválení prevádzky RUVZ vznikla jedna poldenná trieda. Obec Rovinka tiež získala z projektu vypísaného vládou finančné prostriedky na výstavbu modulovej prístavby. Túto aj zrealizovala a tak v novembri 2016 sa otvorila modulová prístavba pre 50 detí. Zrekonštruovali sa priestory, ktoré boli dočasne prenajaté, prevádzka poldennej triedy sa od 1.9.2019 zrušila a tak vznikol definitívny počet celodenných tried 8 s oficiálnym počtom detí 166.

Obec Rovinka sa neustále zväčšuje a tak dopyt po umiestnení detí v materskej škole stúpa. Boj o deti sa zmenil na boj o miesto pre deti. Materská škola však stále realizuje nadštandardné aktivity a zvyšuje úroveň výchovno - vzdelávacej činnosti. Metodické združenie vypracovalo nový školský vzdelávací program s profiláciou na rozvoj EQ a prosociálného správania. Učiteľky si neustále zvyšujú svoju kvalifikáciu, aby kvalita práce nestagnovala. Vzniklo Občianske združenie „Svet je krásne miesto pre život“ na podporu činnosti materskej školy.

Hoci kapacita materskej škole ešte dlho postačujúca nebude, my však budeme robiť všetko preto, aby deti, ktoré sa k nám dostanú boli šťastné a spokojné.