Učiteľky a triedy

Naše triedy

V MŠ pracuje 25 pedagogických zamestnancov a 7 upratovačiek. Všetci sa snažíme pre vaše deti vytvárať láskyplné, radostné a priateľské prostredie pre spokojnosť detí i rodičov.

Nepedagogickí zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Martina Nagyová, MBA

Mgr. Martina Nagyová, MBA

Riaditeľka

Marta Wenhardtová

Marta Wenhardtová

Zástupkyňa

Levíčatá

Veková skupina 4 ročné deti

Email: levicata.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Levíčatá
Kristína Kalmanová

Kristína Kalmanová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie:
Trnavská univerzita v Trnave - Pedagogická fakulta - Predškolská a elementárna pedagogika
Stredná odborná škola pedagogická - Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo Levice
Ďalšie vzdelávania: 

 • Montessori aktivity pre deti od troch rokov 
 • Rozvoj matematických predstáv detí od troch rokov 

Ježkovia

Veková skupina 4-5 ročné deti

Email: jezkovia.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Ježkovia
Bc. Monika Ujváryová

Bc. Monika Ujváryová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola- odbor zdravotnícky asistent

VŠ Slovenská zdravotnícka univerzita- odbor urgentná zdravotná starostlivosť, bakalársky stupeň

Ďalšie vzdelávania: 

 • Disciplína v triede
 • Logopedicé cvičenia a aktivity pre deti do troch rokov
 • Problémové správanie dieťaťa predškolského veku
Jana Muliková

Jana Muliková

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie: 

Úplné stredné odborné vzdelanie 

Ďalšie vzdelávania: 

 • Diagnostika detskej kresby 
 • Problémové správanie dieťaťa v MŠ
 • Jesenné námety a aktivity pre prácu v MŠ a ŠKD
 • Rozvoj kreativity a motorických zručností u detí predškolského veku 
 • Ako rozvíjať myslenie u detí správnym spôsobom
 • Výroba papierových bábok
 • Folklór v edukačnom procese MŠ
 • Vianočné námety a aktivity 

Kačičky

Veková skupina 3 ročné deti

Email: kacicky.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Kačičky
Bc. Mária Blahová

Bc. Mária Blahová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 • UK Pedagogická fakulta – špeciálna pedagogika  1. Stupeň
 • SPgŠ – učiteľstvo pre materské školy
 • 1. atestácia

Ďalšie vzdelávania:

 • Rozvoj mentorských kompetencií /realizácia mentoringu a efektívna komunikácia/ 
 • Hlava ramená,kolená palce alebo celostný rozvoj dieťaťa/nielen/v MŠ 4 
 • Dieťa a hudba ... pohyb a hra 2 
 • školenie GDPR 
 • Hlava ramená, kolená palce alebo celostný rozvoj dieťaťa/nielen/v MŠ 3 
 • Ocenenie riaditeľky MŠ- Učiteľka roka 2018 za významnú podporu v práci riaditeľa MŠ 
 • Mentoring a koučing v školskom prostredí              
 • Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania 
 • Hlava ramená kolena palce  alebo celostný rozvoj dieťaťa/nielen/ v MŠ 2
 • Vykonanie prvej atestácie    
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na zakladnej škole
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní
 • Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácií pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 
 • Zippyho Kamaráti            
 • Rozvoj sociálnych zručností u detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
 • Rozvoj spôsobilosti konverzovať s deťmi a žiakmi s poruchami sluchu 
 • Spolupráca školy a rodiny žiaka z marginalizovaných rómskych komunít 
 • Rozvíjanie technického myslenia prostredníctvom stavebnice MATADOR KiGa 6 
 • Informačno – komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Metodika rozvoja grafomotorických zručností v predprimárnom vzdelávaní
 • Excel v praxi             
 • Tanečná príprava                               
 • Základy komunikácie s deťmi a žiakmi s poruchami sluchu 
 • Zvládanie záťaží v školskom prostredí- rozvoj relaxačných zručností pedagog. zamestnanca        
 • Prehlbovanie kompetencií učiteľov predprimárneho  vzdelávania v oblasti integrácie detí so zdravotným znevýhodnením
 • Kreslenie v grafickom programe  Tux Paint
 • Osvedčenie o absolvovaní školenia z BOZP   
 • Cena obce Rovinka - Za významný podiel na hospodárskom a kultúrnom rozvoji obce            
 • Plánovanie a realizácia v zmysle ISCED0
 • Tanečná výchova 
 • Rodina a výchova
 • Základy práce s PC
 • Osvedčenie o absolvovaní školenia z BOZP 
 • Uvádzajúci učiteľ v MŠ 
 • Triedny učiteľ
 • Učiteľ - začiatok školského roka
 • Elektronická triedna kniha pre MŠ, školenie pre učiteľov 
 • Učiteľka roka 2022
 • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri realizácií inklúzie prostredníctvom eliminácie stresu a záťažových situácií
Mária Aldaamová Bérešová

Mária Aldaamová Bérešová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : SPŠ – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ďalšie vzdelávania:  

 • Logopedická chvíľka v MŠ - rozvíjajúce aktivity
 • Pripravení na školu ?
 • Problémové správanie detí predškolského veku 
 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 
 • školenie GDPR 
 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách
 • školenie Zippyho Kamaráti 
 • Certifikát - Kreatívne tvorenie 
 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách 
 • Žiak a dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v praxi
 • Rozvíjanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti práce s vybranými softvérovými aplikáciami
 • Využitie portfólia v procese sebarozvoja pedagogického zamestnanca 

Žirafky

Veková skupina 5-6 ročné deti

Email: zirafky.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Žirafky
Bc. Jana Siváková

Bc. Jana Siváková

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

UK - Pedagogická fakulta 

Evanjelické lýceum v Bratislave

SPgŠ- Učiteľstvo pre materské školy a vychovavatelstvo Bieloruská 
Mgr. Jana Vrankova

Mgr. Jana Vrankova

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

Univerzita Komenského Bratislava - Špeciálna pedagogika

Mačičky

Veková skupina 5-6 ročné deti

Email: maciatka.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Mačičky
Patrícia Liščinská

Patrícia Liščinská

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

SPŠ – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo


Ďalšie vzdelávania:  

 • Dieťa a hudba ... pohyb a hra 2 
 • školenie GDPR 
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na zakladnej škole 
 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 
 • Dieťa a hudba ... pohyb a hra 
 • Senzomotorický materiál a Montessori filozofia – zamerané na prácu s deťmi od 0 do 6 rokov 

Lienky

Veková skupina 3 ročné deti

Email: lienky.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Lienky
Dominika Hanuliaková

Dominika Hanuliaková

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

Gymnázium 

Henrieta Szabová

Henrieta Szabová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie: 
Úplné stredné odborné vzdelanie
Ďalšie vzdelávania:
 • Animátor STAGEMAN
 • Manažérske a IT zručnosti 
 • Ako si poradiť pri problémovom správaním detí?
 • ADHD v každodennom živote
 • Folklór v edukačnom procese MŠ
 • Dramatické hry v MŠ

Sovičky

Veková skupina 4-5 ročné deti

Email: msrovinka.sovicky@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Sovičky
Veronika Lengyelová

Veronika Lengyelová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : 

Gymnázium

Miroslava Muráňová

Miroslava Muráňová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie: 

Úplné stredné odborné vzdelanie 

Včielky

Veková skupina 5-6 ročné deti

Email: vcielkymsrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Včielky
Mgr. Martina Nagyová, MBA

Mgr. Martina Nagyová, MBA

Riaditeľka, Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 • UK Pedagogická fakulta – predškolská a elemntárna pedagogika 2. Stupeň
 • UK Pedagogická fakulta, Doktorandské štúdium 4r.
 • 1. atestácia
 • 2. atestácia
 • Waršavská Univerzita vo Waršave - profesíjne vzdelávanie MBA

Ďalšie vzdelávania:

 • Hlava ramená,kolená palce alebo celostný rozvoj dieťaťa/nielen/v MŠ 4 
 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2
 • Vedenie zásadných rozhovorov / Radikálna otvorenosť v osobnom líderstve 
 • Školenie GDPR 
 • Charizmatická žena v riadení - rešpektovaný líder
 • Hlava ramená,kolená palce alebo celostný rozvoj dieťaťa/nielen/v MŠ 3 
 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách
 • Mentoring a koučing v školskom prostredí                  
 • Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania 
 • Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca (funkčné) 
 • Hry s hudbou 
 • Hlava ramená kolena palce  alebo celostný rozvoj dieťaťa(nielen) v MŠ 2 
 • Dieťa a hudba .. pohyb a hra 
 • Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie 
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole 
 • Integrácia digitálnych technológii do predškolského kurikula
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 
 • Rozvoj sociálnych zručností u detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní Zippyho kamaráti 
 • Správa registratúry 
 • Manažérske minimum pre riaditeľky materských škôl 
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia detských ihrísk 
 • Nikola Tesla Centrum – systém učenia metodika 2. stupeň 
 • Nikola Tesla Centrum – systém učenia metodika 1. stupeň
 • Vykonanie prvej atestácie 
 • Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácií pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 
 • Európsky certifikát prvej pomoci
 • Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky – autokorektívnych kariet v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole 
 • Kreslenie v grafickom programe RNA 
 • Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ 
 • Pracujeme s digitálnou hračkou BEE-bot v materskej škole
 • Obsahová reforma v materskej škole 
 • Kreatívne techniky vo výučbe 
 • Aktívna účasť na medzinárodnej odbornej konferencii Educom 
 • Pravidelná publikačná činnosť
 • Aerobik inštruktor 3. Triedy 
Mgr. Veronika Humajová

Mgr. Veronika Humajová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie: 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - predškolská a elementárna pedagogigka

Trnavská univerzita v Trnave - predškolská a elementárna pedagogika

Ďalšie vzdelávania: 

 • Rozvíjanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti práce s vybranými softvérovými aplikáciami 
 • Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 
 • Práca v digitálnom svete
 • Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 

Žabky

Veková skupina 4-5 ročné deti

Email: zabky.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Žabky
Marta Wenhardtová

Marta Wenhardtová

Učiteľka, Zástupkyňa,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : SPgŠ – učiteľstvo pre materské školy

Ďalšie vzdelávania:

 • Dieťa a hudba ... pohyb a hra 2 
 • Ocenenie riaditeľkou MŠ - Učiteľka roka 2019/2020 za výborné výsledky vo výchovno - vzdelávacej činnosti  
 • Školenie GDPR 
 • Ocenenie riaditeľky MŠ - Učiteľka roka 2018 za významnú podporu v práci riaditeľa MŠ
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole
 • Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula
 • Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 
 • Rozvoj sociálnych zručností u detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní 
PhDr. Patrícia Blažeková

PhDr. Patrícia Blažeková

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta manažmentu - Finančný manažment - 3. stupeň 

Ďalšie vzdelávania: 

 • Elektronická triedna kniha pre MŠ

Zajkovia

Veková skupina 4-5 ročné deti

Email: zajkoviamsrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Zajkovia
Bc. Jana Martinská

Bc. Jana Martinská

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 • UMB V Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied – Európske kultúrne štúdiá  1. Stupeň
 • SPŠ- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ďalšie vzdelávania:

 • Školská zrelosť - ako pracovať s predškolákom než pôjde do prvej triedy ? 
 • Dieťa s ADHD v MŠ
 • Logopedická chvíľka v MŠ - rozvíjajúce aktivity 
 • Dieťa a hudba ... pohyb a hra 2 
 • Čítaním k budovaniu emočnej inteligencie
 • Muzikoterapia Hudba pre malých aj veľkých , ktorá lieči telo 
 • Rozvíjajúce hry pre najmenšie deti v kolektíve 
 • Ľudové hry 
 • školenie GDPR 
 • Kreatívne tvorenie
 • Dieťa a hudba .. pohyb a hra 
 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách 
Andrea Paulinyova

Andrea Paulinyova

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

Úplné stredné odborné vzdelanie 

Súkromná stredná odborná škola pedagogická Bratislava

Rybičky

Veková skupina 5-6 ročné deti

Email: rybicky.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Rybičky
Ivana Slotová

Ivana Slotová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : SPgŠ – učiteľstvo pre materské školy

Ďalšie vzdelávania:  

 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 
 • Školenie GDPR február
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na zakladnej škole 
 • Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 
 • Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 
Marcela Janošková

Marcela Janošková

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie: 

Úplné stredné odborné vzdelanie

Kuriatka

Veková skupina 3-4 ročné deti

Email: kuriatka.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Kuriatka
Ksenia Fogelová

Ksenia Fogelová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie: 

Obchodná akadémia

Súkromná stredná odborná škola pedagogická- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ďalšie vzdelávania: 

Kurz anglický jazyk - Akadémia vzdelávania 

Cvičenia odporúčané deťom s ADHD

Mgr. Lenka Illášová

Mgr. Lenka Illášová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie: 

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, predagogická fakulta- 2. stupeň vysokoškolského štúdia

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Bratislava 

Ďalšie vzdelávania:

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia detí na detských ihriskách, Základy bezpečnosti detských ihrísk, vykonávanie základnej kontroly 
 • Detské folklórne žánre a zvykoslovné prejavy ako prostriedok rozvoja umeleckej expresie deti predškolského a mladšieho školského veku
 • Rozvíjanie bazálnej, jazykovej a literárnej gramotnosti detí predškolského a mladšieho školského veku
 • Rozvíjanie pohybovaných, rytmických a tanečných spôsobilosti detí predškolského a mladšieho školského veku